Algemene voorwaarden ROSSEN Lei- & Dakdekkersbedrijf, Zilveresdoorn, Cuijk

Artikel 1 Definities en toepassing

 1. Rossen: Rossen Lei- & dakdekkersbedrijf gevestigd te Cuijk NB.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Rossen leveringen en/of diensten verricht, dan wel met wie Rossen een overeenkomst aangaat of met wie Rossen in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Rossen en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 4. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Rossen, die onderwerp zijn van een overeenkomst.
 5. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook (dienstverlening, aanneming van werk, enz.) die Rossen voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht.
 6. Order: iedere opdracht van opdrachtgever, in welke vorm dan ook.
 7. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, onder nr. 17188676) zijn van toepassing op alle offertes, leveringen en diensten van Rossen Lei- dakdekkersbedrijf (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven, onder nr. 17188676) en hierna te noemen Rossen.
 8. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst en zijn tevens van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Rossen en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Rossen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 9. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing, voor de uitvoering waarvan derden door Rossen dienen te worden betrokken.
 10. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. De door Rossen gemaakte aanbieding, prijsopgaaf of offertes zijn vrijblijvend en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever. De gemaakte aanbieding, prijsopgaaf of offertes zijn geldig gedurende 2 maanden na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Rossen is slechts aan deze gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 2 maanden worden bevestigd, middels de door opdrachtgever ondertekende opdrachtverklaring, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, valuta verschillen,
  in- en uitvoerrechten, welke Rossen kan doorberekenen aan opdrachtgever, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Rossen daaraan niet gebonden. De order komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rossen anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rossen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij duidelijk overeengekomen tussen Rossen en opdrachtgever.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Rossen en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Rossen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rossen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rossen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rossen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rossen zijn verstrekt, heeft Rossen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Rossen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rossen is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rossen kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien door Rossen of door Rossen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Rossen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Rossen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Rossen de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Rossen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Rossen geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Rossen kunnen worden toegerekend.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat opdrachtgever meerwerk aangeeft, welke niet in de overeenkomst staat beschreven, maar welke in het kader van de werkzaamheden kunnen worden aangepast, zal separaat mondeling en/of schriftelijk de overeenkomst worden aangevuld, met dien verstande dat het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor zal worden beïnvloed.
 7. Opgegeven meerwerk door opdrachtgever losstaand van de overeenkomst en/of geen onderdeel uitmakend van de overeenkomst wordt als nieuwe opdracht behandeld.

Artikel 5 Honorarium en prijsvaststelling

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Rossen, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium van de order zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, valuta verschillen, in- en uitvoerrechten, welke Rossen kan doorberekenen aan opdrachtgever, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de prijs bij nacalculatie wordt bepaald, mogen alle door Rossen gemaakte uren bij het uitvoeren van de order, inclusief de reistijd, in rekening worden gebracht met toevoeging van kosten van materialen alsmede alle andere in redelijkheid door Rossen gemaakte kosten.
  Bij nacalculatie zal Rossen de uren en kosten in de betreffende factuur specificeren.
 5. Rossen is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich op het moment van de opdrachtbevestiging na 2 maanden van dagtekening offerte, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen en/of inkoop zijn gestegen.
 6. Rossen is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien de periode van uitvoering van de opdracht door opdrachtgever wordt uitgesteld, en hierdoor de termijn tussen opdracht en uitvoering meer bedraagt dan overeengekomen.
 7. Bovendien mag Rossen het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Rossen, dat in redelijkheid niet van Rossen mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Rossen zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Rossen zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 6 Betaling en incasso

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Rossen aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
  Betaling van opdrachten onder de € 4.000,-- worden in een keer gefactureerd.
  Betaling van opdrachten welke de € 4.000,-- overschrijven worden in drie termijnen aangeboden door Rossen, resp. 40% voor aanvang van de werkzaamheden, 40% halverwege de werkzaamheden en 20% bij oplevering.
  Betalingen van opdrachten welke de € 15.000,-- overschrijden worden in vier termijnen aangeboden door Rossen, resp. 50% voor aanvang van de werkzaamheden, 20% op 1/3 van de werkzaamheden, 20% op 2/3 van de werkzaamheden en 10% bij oplevering.
  Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Rossen is gerechtigd om voor levering van producten en/of diensten voldoende zekerheid voor betaling te verlangen en afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. De tot dan geleverde prestatie door Rossen komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente over het openstaand saldo verschuldigd waarbij de dan wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Rossen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Rossen heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  Rossen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Rossen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Rossen kent geen kredietbeperking toeslag toe.
 7. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 8. Indien Rossen hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 9. Bij niet- of niet tijdige betaling van het honorarium worden deze uit handen gegeven direct aan een advocaten kantoor. Alle dan gemaakte juridische, gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 10. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten tevens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en teruggave

 1. Alle door Rossen geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Rossen totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Rossen gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Rossenr zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Rossen geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Rossen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Rossen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Rossen zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 7. Indien Rossen aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 8. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Rossen het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 8 Onderzoek, reclames en garantie

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Rossen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Rossen in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Rossen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Rossen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
 4. Op geleverde producten zijn te allen tijde van toepassing de garantiebepalingen vanuit de leverancier/fabriek.
 5. Rossen levert een garantietermijn op zijn werkzaamheden van 1 jaar, behoudens van buiten komend onheil.

Artikel 9 Opzegging, opschorting en ontbinding

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Rossen recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Rossen zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Rossen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  - Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  - na het sluiten van de overeenkomst Rossen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  - opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 4. Voorts is Rossen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rossen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Rossen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 6. Rossen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Indien Rossen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Rossen aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Rossen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rossen of zijn ondergeschikten.

Artikel 11 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rossen niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Rossen worden daaronder begrepen.
 3. Rossen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Rossen zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzover Rossen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Rossen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 6. Artikel 12 Geheimhouding
 7. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 8. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Rossen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Rossen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Rossen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Rossen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Rossen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Rossen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Rossen zich de rechten en bevoegdheden voor die Rossen toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Rossen verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Rossen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Rossen behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Monsters en modellen

 1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 2. Mocht onverhoopt en door gebruiker onwetend ten tijde van de overeenkomst, een product niet leverbaar zijn, zal een vergelijkbaar product met gelijkwaardige kwaliteiten en eigenschappen worden toegepast. Opdrachtgever wordt hiervan in kennis gesteld, zodat in overleg met Rossen een eventueel een ander product door opdrachtgever kan worden gekozen. De meerwaarde hiervan komt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15 Geschillen

 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de St. Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
 2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van gebruiker, welke bij uitsluiting bevoegd is van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is, worden voorgelegd. Niettemin heeft Rossen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Rossen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.